Weather: Minime Grand Tournoi 2019

Wednesday

Temp:

5 / 41°F
min: 5°C / 41°F
max: 6°C / 41°F

Wind:

2.47m/s

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

2.59m/s

Temp:

4 / 39°F
min: 4°C / 39°F
max: 4°C / 39°F

Wind:

1.95m/s

Temp:

5 / 41°F
min: 5°C / 41°F
max: 5°C / 41°F

Wind:

1.81m/s

Temp:

8 / 46°F
min: 8°C / 46°F
max: 8°C / 46°F

Wind:

3.53m/s

Temp:

8 / 46°F
min: 8°C / 46°F
max: 8°C / 46°F

Wind:

3.46m/s

Temp:

7 / 45°F
min: 7°C / 45°F
max: 7°C / 45°F

Wind:

2.35m/s

Temp:

7 / 45°F
min: 7°C / 45°F
max: 7°C / 45°F

Wind:

2.81m/s

Thursday

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

2.01m/s

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

2.02m/s

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

1.92m/s

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

2.44m/s

Temp:

10 / 50°F
min: 10°C / 50°F
max: 10°C / 50°F

Wind:

2.92m/s

Temp:

10 / 50°F
min: 10°C / 50°F
max: 10°C / 50°F

Wind:

2.94m/s

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

2m/s

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

1.69m/s

Friday

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

1.48m/s

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

1.62m/s

Temp:

4 / 39°F
min: 4°C / 39°F
max: 4°C / 39°F

Wind:

1.31m/s

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

1.15m/s

Temp:

11 / 52°F
min: 11°C / 52°F
max: 11°C / 52°F

Wind:

1.7m/s

Temp:

12 / 54°F
min: 12°C / 54°F
max: 12°C / 54°F

Wind:

2.08m/s

Temp:

7 / 45°F
min: 7°C / 45°F
max: 7°C / 45°F

Wind:

1.35m/s

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

1.73m/s

Saturday

Temp:

5 / 41°F
min: 5°C / 41°F
max: 5°C / 41°F

Wind:

1.7m/s

Temp:

4 / 39°F
min: 4°C / 39°F
max: 4°C / 39°F

Wind:

1.81m/s

Temp:

4 / 39°F
min: 4°C / 39°F
max: 4°C / 39°F

Wind:

1.86m/s

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

1.68m/s

Temp:

11 / 52°F
min: 11°C / 52°F
max: 11°C / 52°F

Wind:

2.31m/s

Temp:

12 / 54°F
min: 12°C / 54°F
max: 12°C / 54°F

Wind:

2.72m/s

Temp:

9 / 48°F
min: 9°C / 48°F
max: 9°C / 48°F

Wind:

1.97m/s

Temp:

7 / 45°F
min: 7°C / 45°F
max: 7°C / 45°F

Wind:

1.84m/s

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

1.72m/s

Temp:

5 / 41°F
min: 5°C / 41°F
max: 5°C / 41°F

Wind:

2.02m/s

Temp:

4 / 39°F
min: 4°C / 39°F
max: 4°C / 39°F

Wind:

2.03m/s

Temp:

6 / 43°F
min: 6°C / 43°F
max: 6°C / 43°F

Wind:

2.75m/s

Temp:

8 / 46°F
min: 8°C / 46°F
max: 8°C / 46°F

Wind:

4.11m/s

Temp:

8 / 46°F
min: 8°C / 46°F
max: 8°C / 46°F

Wind:

4.51m/s

Temp:

5 / 41°F
min: 5°C / 41°F
max: 5°C / 41°F

Wind:

3.2m/s

Temp:

3 / 37°F
min: 3°C / 37°F
max: 3°C / 37°F

Wind:

4.45m/s