Weather: Minime Grand Tournoi 2019

Monday

Temp:

27 / 81°F
min: 23°C / 81°F
max: 27°C / 81°F

Wind:

4.06m/s

Temp:

23 / 73°F
min: 16°C / 73°F
max: 23°C / 73°F

Wind:

2.9m/s

Tuesday

Temp:

18 / 64°F
min: 14°C / 64°F
max: 18°C / 64°F

Wind:

2.74m/s

Temp:

12 / 54°F
min: 12°C / 54°F
max: 12°C / 54°F

Wind:

2.65m/s

Temp:

15 / 59°F
min: 15°C / 59°F
max: 15°C / 59°F

Wind:

2.8m/s

Temp:

22 / 72°F
min: 22°C / 72°F
max: 22°C / 72°F

Wind:

3.05m/s

Temp:

26 / 79°F
min: 26°C / 79°F
max: 26°C / 79°F

Wind:

3.78m/s

Temp:

25 / 77°F
min: 25°C / 77°F
max: 25°C / 77°F

Wind:

4.53m/s

Temp:

23 / 73°F
min: 23°C / 73°F
max: 23°C / 73°F

Wind:

4.72m/s

Temp:

20 / 68°F
min: 20°C / 68°F
max: 20°C / 68°F

Wind:

3.33m/s

Wednesday

Temp:

17 / 63°F
min: 17°C / 63°F
max: 17°C / 63°F

Wind:

2.45m/s

Temp:

15 / 59°F
min: 15°C / 59°F
max: 15°C / 59°F

Wind:

2.66m/s

Temp:

16 / 61°F
min: 16°C / 61°F
max: 16°C / 61°F

Wind:

3.2m/s

Temp:

23 / 73°F
min: 23°C / 73°F
max: 23°C / 73°F

Wind:

3.9m/s

Temp:

27 / 81°F
min: 27°C / 81°F
max: 27°C / 81°F

Wind:

5.19m/s

Temp:

27 / 81°F
min: 27°C / 81°F
max: 27°C / 81°F

Wind:

5.28m/s

Temp:

24 / 75°F
min: 24°C / 75°F
max: 24°C / 75°F

Wind:

5m/s

Temp:

18 / 64°F
min: 18°C / 64°F
max: 18°C / 64°F

Wind:

3.56m/s

Thursday

Temp:

15 / 59°F
min: 15°C / 59°F
max: 15°C / 59°F

Wind:

3.41m/s

Temp:

13 / 55°F
min: 13°C / 55°F
max: 13°C / 55°F

Wind:

3.09m/s

Temp:

16 / 61°F
min: 16°C / 61°F
max: 16°C / 61°F

Wind:

4.05m/s

Temp:

23 / 73°F
min: 23°C / 73°F
max: 23°C / 73°F

Wind:

4.48m/s

Temp:

26 / 79°F
min: 26°C / 79°F
max: 26°C / 79°F

Wind:

4.16m/s

Temp:

27 / 81°F
min: 27°C / 81°F
max: 27°C / 81°F

Wind:

4.02m/s

Temp:

24 / 75°F
min: 24°C / 75°F
max: 24°C / 75°F

Wind:

3.66m/s

Temp:

20 / 68°F
min: 20°C / 68°F
max: 20°C / 68°F

Wind:

3.98m/s

Friday

Temp:

17 / 63°F
min: 17°C / 63°F
max: 17°C / 63°F

Wind:

3.22m/s

Temp:

15 / 59°F
min: 15°C / 59°F
max: 15°C / 59°F

Wind:

2.46m/s

Temp:

18 / 64°F
min: 18°C / 64°F
max: 18°C / 64°F

Wind:

2.89m/s

Temp:

26 / 79°F
min: 26°C / 79°F
max: 26°C / 79°F

Wind:

3.35m/s

Temp:

29 / 84°F
min: 29°C / 84°F
max: 29°C / 84°F

Wind:

3.47m/s

Temp:

28 / 82°F
min: 28°C / 82°F
max: 28°C / 82°F

Wind:

0.95m/s

Temp:

19 / 66°F
min: 19°C / 66°F
max: 19°C / 66°F

Wind:

3.13m/s

Rain:

1.45mm

Temp:

18 / 64°F
min: 18°C / 64°F
max: 18°C / 64°F

Wind:

1.68m/s

Rain:

1.04mm

Temp:

18 / 64°F
min: 18°C / 64°F
max: 18°C / 64°F

Wind:

0.74m/s

Rain:

0.83mm

Temp:

16 / 61°F
min: 16°C / 61°F
max: 16°C / 61°F

Wind:

1.5m/s

Temp:

18 / 64°F
min: 18°C / 64°F
max: 18°C / 64°F

Wind:

1.21m/s

Temp:

26 / 79°F
min: 26°C / 79°F
max: 26°C / 79°F

Wind:

1.49m/s

Temp:

30 / 86°F
min: 30°C / 86°F
max: 30°C / 86°F

Wind:

1.57m/s

Temp:

28 / 82°F
min: 28°C / 82°F
max: 28°C / 82°F

Wind:

1.6m/s